Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Geldigheidsgebied:
Alle met ons afgesloten overeenkomsten ten aanzien van prestaties vallen onder de
hieronder afgedrukte Algemene Voorwaarden. Conflicterende of van onze verkoopvoorwaarden
afwijkende voorwaarden van de afnemer worden door ons niet erkend,
tenzij wij nadrukkelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan. Onze Algemene
Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle toekomstige transacties met de
afnemer.

2. Sluiting van overeenkomst:
Opdrachten aan ons, wijzigingen in overeenkomsten en aanvullingen en nevenovereenkomsten
dienen schriftelijk te zijn. Telefonisch of anderszins verleende opdrachten
gelden als aanvaard als wij deze bevestigen of als verzending of overhandiging van de
goederen en afrekening plaatsvindt.

3. Prijzen / verpakkingskosten:
De prijzen ten tijde van de opdrachtverlening gelden. Voor niet anders vermeld in de
opdrachtbevestiging, gelden onze prijzen per levereenheid netto af fabriek exclusief
verpakking en wettelijke btw; deze worden afzonderlijk op de rekening opgevoerd.
Verzending en verpakking worden door ons verzorgd volgens redelijke normen. Als
bewijs van correcte verpakking geldt aanname zonder opmerkingen van de goederen
door de expediteur, vervoerder of ontvanger van de goederen.

4. Betalingsvoorwaarden / verrekening:
Onze rekeningen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij in de
opdrachtbevestiging een andere regeling is getroffen. Wanneer de afnemer de betalingstermijn
overschrijdt, zijn wij gerechtigd een boete ter hoogte van 8 % op te eisen,
naast de basisrente conform §1 discontovoet-omzettingswetgeving p.j., waarbij wij
ons een eventuele hogere schadevergoeding voorbehouden.
De afnemer kan zich alleen verzetten tegen onze betalingsaanspraken wanneer diens
tegenaanspraken bij rechte zijn vastgesteld, niet zijn bestreden of door ons uitdrukkelijk
zijn erkend.

5. Levering en vertraagde levering:
5.1 Een door ons bevestigde levertermijn of levertijd gaat pas in als alle zakelijke en technische
vragen zijn opgehelderd.
5.2 Onze leveringsverplichting bestaat onder voorbehoud van volledige en correcte levering
aan onszelf, tenzij de niet-levering of vertraging aan ons te wijten is.
5.3 De afnemer kan in geval van vertraging in de levering een redelijke naleveringstermijn
van minimaal 2 weken stellen in combinatie met een dreiging tot ontbinding en na
afloop van de naleveringstermijn de overeenkomst opzeggen. Bij optreden van
onvoorzienbare gebeurtenissen waarop wij geen invloed hebben zoals staking, blokkade,
bedrijfsstoringen, vertraging in de toelevering van materialen en ongeacht of
deze beperkingen zich bij ons of bij onze leverancier voordoen, zijn wij ook dan niet
aansprakelijk wanneer wij al vertraagd zijn.
5.4 Schadevergoeding wegens schending van de leveringsplicht of niet bij de prestatie
horende nevenverplichtingen kan alleen geëist worden wanneer ons bewijsbare opzet
of grove nalatigheid te verwijten valt. Niet uitgesloten is onze aansprakelijkheid voor
schade die voortvloeit uit dodelijk, lichamelijk of gezondheidsletsel dat voortvloeit uit
verwijtbare en bewijsbare grove nalatigheid van onze kant.
5.5 Bij niet-standaardfabricage zijn meer- en minderleveranties tot 10 % toelaatbaar. Deze
worden in de rekening verwerkt.
5.6 Voor alle te leveren goederen behouden wij ons ten aanzien van de maatvoering en
overige technische waarden de in het handelsverkeer gebruikelijke afwijkingen voor,
tenzij wij het aanhouden van de maten uitdrukkelijk hebben gegarandeerd.
5.7 Wij zijn gerechtigd tot redelijke deelleveringen.
5.8 Wanneer de afnemer zijn aannameverplichtingen of andere medewerkingsplichten niet
nakomt, hebben wij het recht om de ontstane schade inclusief eventueel meerwerk
geldend te maken.
5.9 Als de afnemer bij de ontvangst in gebreke blijft, gaat het risico van een toevallige
teloorgang of een toevallige verslechtering van de bestelde goederen over op de afnemer
met ingang van het eerste moment van in gebreke blijven.
5.10 De tenlasteneming van de transportkosten volgt uit de wettelijke bepalingen. De risico-
overdracht richt zich eveneens naar de wettelijke bepalingen met de overdracht
aan de vervoerder.

6. Reclamering bij gebreken/aansprakelijkheid:
6.1 Wanneer de door ons geleverde nieuw gefabriceerde goederen gebreken vertonen,
kan de afnemer nakoming eisen. Hierbij behouden wij ons de keuze voor tussen het
verhelpen van de defecten of nalevering van een foutvrij voorwerp.
6.2 Hierbovenuit gaande aanspraken op annulering, prijsvermindering of schadevergoeding
zijn uitgesloten, tenzij geen nakoming volgt. In dat geval kan de afnemer de koopprijs
verlagen of, wanneer bouw geen onderdeel uitmaakt van de gebrekkige levering,
naar eigen keuze de overeenkomst opzeggen.
Niet uitgesloten zijn aanspraken op schadevergoeding op grond van ons toe te rekenen
en bewijsbare opzet of grove nalatigheid en aanspraken op schadevergoeding op
grond van dodelijk, lichamelijk of gezondheidsletsel ten gevolge van opzet of grove
nalatigheid.
6.3 Bij slechts geringe tekortkomingen zijn aanspraken van de afnemer op annulering en
schoonheid uitgesloten.
6.4 Wij zijn niet aansprakelijk tegenover de afnemer voor eigenschappen die deze verwacht op
grond van publieke uitingen van de verkoper of fabrikant of hun medewerkers, met name
in advertenties, tenzij dergelijke uitspraken over eigenschappen uitdrukkelijk schriftelijk
door ons zijn bevestigd.
6.5 Wanneer niet uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, geven wij geen garantie op eigenschappen
of houdbaarheid.
6.6 Voor fouten in montagehandleidingen van toeleveranciers en andere ondernemingen aanvaarden
wij geen aansprakelijkheid, tenzij ons bewijsbaar grove nalatigheid kan worden
verweten.
6.7 Voor de controle- en meldingsplicht gelden de wettelijke bepalingen. Afzien van de zakelijke
controle- en meldingsplicht conform § 377 HGB (Duits handelswetboek) door de afnemer
wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De afnemer dient de goederen bij ontvangst volledig te
controleren.

7. Verjaring:
7.1 Voor zover tussen de partijen niet apart een kortere verjaringstermijn is overeengekomen,
bedraagt de garantietermijn voor aanspraken bij onvolkomenheden bij nieuw gefabriceerde
goederen twee jaar. Dit geldt niet voor de verjaring van schadevergoedingsaanspraken
die voortvloeien uit dodelijk, lichamelijk of gezondheidsletsel, voor zover die schade voortkomt
uit ons toerekenbare en bewezen opzet of grove nalatigheid. Deze verjaringstermijn
geldt ook niet voor aanspraken op vergoeding van overige schade die te wijten is aan ons
toerekenbare opzet of grove nalatigheid.
7.2 Wanneer het om verbruiksartikelen gaat, bedraagt de verjaring van aanspraken wegens
onvolkomenheden bij nieuw gefabriceerde goederen twee jaar, bij gebruikte goederen één
jaar.

8. Koop van gebruikte goederen:
De hierboven bij lid 6 opgenomen regelingen gelden niet wanneer het gaat om de koop van
gebruikte goederen. Ook in dat geval zijn echter aanspraken op schadevergoeding uitgesloten,
tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid onzerzijds of bij dodelijk, lichamelijk
of gezondheidsletsel door opzet of grove nalatigheid onzerzijds.

9. Eigendomsvoorbehoud:
9.1 Wij behouden ons het eigendom van de te leveren goederen voor tot alle betalingen op
grond van de leveringsovereenkomst zijn vervuld.
Indien de afnemer in strijd met de overeenkomst handelt, met name bij betalingsachterstand,
hebben wij het recht om de geleverde goederen terug te nemen. Dit terugnemen
houdt geen annulering van de overeenkomst in, tenzij wij dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaren.
9.2 Wanneer wij een doorlopende zakelijke relatie hebben met de afnemer, strekt zich het
eigendomsvoorbehoud op de te leveren goederen ook uit tot alle eerdere open vorderingen.
9.3 De afnemer mag de geleverde goederen volgens de normale bedrijfsvoering doorverkopen
en verwerken. Hij draagt echter meteen aan ons alle vorderingen over die ten gevolge van
de doorverkoop ten opzichte van zijn afnemers of derden ontstaan tot aan de hoogte van
al onze openstaande vorderingen. De afnemer behoudt het recht om de vordering zelf te
innen. Onze rechten tot het innen van de vordering blijven hierdoor ongewijzigd. Wij verplichten
ons echter om de overdracht tegenover afnemers of derden niet geldend te maken,
zo lang de afnemer zijn betalingsverplichtingen nakomt en geen aanspraak op het starten
van een faillissements- of schikkingsprocedure is ingesteld of anderszins betaling is
gestaakt. De afnemer is verplicht ons op verzoek alle noodzakelijke gegevens ten aanzien
van ingestelde vorderingen te overhandigen met de daarbij horende documentatie.
9.4 Bij verwerking of ombouw van de door ons geleverde goederen door de afnemer verkrijgen
wij het mede-eigendom van de nieuwe goederen in de verhouding van de waarde van de
door ons geleverde goederen tot de andere goederen op het moment van de verwerking.
Voor de door verwerking ontstane nieuwe zaken gelden de bovenstaande bepalingen overeenkomstig.
9.5 De afnemer draagt ons overeenkomstig aan bovenstaande bepalingen alle vorderingen
over die door het combineren van de door ons geleverde goederen met een perceel tegenover
een derde ontstaan.
9.6 Voor zover de waarde van alle waarborgen op grond van het overeengekomen eigendomsvoorbehoud
onze aanspraken met meer dan 20 % overstijgt, verplichten wij ons om op verzoek
van de afnemer de waarborgen naar onze keuze vrij te geven ter hoogte van de overstijgende
waarde.

10.Plaats van uitvoering / bevoegde rechtbank / toepasselijk recht:
10.1 Plaats van uitvoering voor alle verplichtingen die voortkomen uit de overeenkomst is Süßen
en/of de zetel van een zusterbedrijf of nevenvestiging, tenzij in de opdrachtbevestiging
anders is overeengekomen.
10.2 Wanneer de afnemer een bij het handelsregister ingeschreven handelaar is, is Süßen en/of
de zetel van een zusterbedrijf of nevenvestiging de bevoegde rechtbank. Wij zijn echter
gerechtigd de afnemer ook bij diens algemeen bevoegde rechtbank aan te klagen.
10.3 Voor onze contractuele relaties geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting
van het VN-kooprecht.

11. Gedeeltelijke onwerkzaamheid:
Wanneer een bepaling in de overeenkomst ongeldig is, blijven de overige bepalingen onverminderd
van kracht.

© Copyright by Carl Stahl GmbH Süßen, december 2006.

Kontaktdaten

CS.RIGGING
Kleine Tocht 5
1507 CB Zaandam
Niederlände